Monday, August 1, 2022

మసక బారిన గౌడవృత్తి

 పొద్దుమాపుసెలగి పోద్దాళ్లు గీసినా

సంసార మనునావ సాగదాయె

పొలుమారులుదిర్గి పలుయీదులిడిసినా

అవసరాలకుపైక మంద కుండె

కావళ్లు గట్టితా కల్లుమోసినగాని

కష్ఖము డుగుదారి గానరాదె

పొద్దస్తమానముల్ పొర్లాడిననుగాని

కూడుగుడ్డలేక గోడు మిగిలె


గానుగెద్దుతీరు గౌడు దిర్గినగాని

రాదుపగలనేది రాత్రిదప్ప

పెద్దతాటిచెట్టు పిసరంత నీడోలె

పేరుగొప్పె గాని ఊరు దిబ్బ

No comments: