Thursday, October 19, 2017

దీపావళి శోభ

నీవరు దెంచిన న్వెలుగువిరజిమ్ము
          తారలన్ని ధరణి తరలి వచ్చె
నీరాక తోమహి న్నిండిన ట్టిమిగుల
          అంధకరమ్మంత అంత రించె
అవని జనులకున్న బాధలన్నిటబాసి
          ఆనంద భీజముల్ అంకురించె
ఆయురా రోగ్యముల్ అనురాగ మునబంచి
           సుఖశాంతు లనుబంచె సుస్థిరముగ

  • అష్టల క్ష్మి  మీగృ హమునందు నెలవయ్యి
  • సకలశుభము లిలను సంతరించ 
  • దివ్య శోభ గూర్చు దీపాల వెలుగులో
  • దీప వళిల వచ్చె దివ్య ముగను


No comments: