Tuesday, September 5, 2017

గురువులు

1.
అవనిగ్ర మ్మెడునట్టి అంధకారము బాప
         అవతరిం చెగురువు లవని యందు
శుద్ధ ఫలకముతో శోభిల్లు శిశువుల
         కోనమాలను నేర్పు నోర్మితోడ
సద్భాష్య ములతోడ సందేహముల్ మాన్పి
         జ్ఞానసుధలొసంగు ఘనులు గురులు
విద్యతోడను మంచి విలువల నందించి
        వినయశీలిగ మార్చు విజ్ఞ విభులు

  తాను విత్తు తరులు తన్ను మించి బెరిగి
   పక్వ ఫలములీయ పరవశించు
మంచి మనసు మిగుల మహిమాన్వితగురువు
   లందరి కొనరింతు  వందనములు

2.
పాంచభౌ తికమయ్యి పరిణమిం చెడుతన్వు
       పరిమళ మ్ములబుల్ము బ్రహ్మ గురువు
కోపమిం చుకలేక కూనలం దరకును
       ఓనమా లనునేర్పు ఓర్మి గురువు
దిక్కుతో చనియట్టి ధీనయా నములోన
       దారిజూ పెడుమార్గ దర్శి గురువు
అంతరం గములోని యనుమాన ములదీర్చ
       జ్ఞానసు ధలొసంగు ఘనుడు గురువు

అవని బులిమి (నంటి)యున్న అంధకా రముబాప
భాస్క రసము డయ్యి భాస మొసగి
అహమె రుగక భువిని అలరారు గురువర్యు
లందరకును జేతు వందనములు

3.
మట్టి బొమ్మ వంటి మనిషి మస్తిస్కాన
అక్షరాల నాటు హాలి కుండు
అవని జనుల నిండు అంధకారముదీర్చ(అజ్ఞాన మునుబాప)
దివ్వెల వెలిగించు దివిటి గురువు

4.
తనపర మ్మెంచక తనలోని సత్వమ్ము
 ఛాత్రకో టికిబంచు చాగ జీవి
తారత మ్యములేక తనదైన విద్యను
  దాచుకొ నకనిచ్చు ధన్యజీవి
సాహిత్యాం బుధిలోన సాంతమ్ము తామున్గి
  మంచిము త్యములను బంచి యొసగు
లోకపో కడలోని లోగుట్టు తానెర్గి
  మసలురీ తిమనల కొసగు తాను

తల్లి దండ్రు లొసగు తనువున ణువణువు
విద్య గంధ మద్ది విమల పరిచి
మంచి విలువ లొసగి మనిషిగా మలచేటి
గురువు మించి నట్టి సురలు గలరె?

5.
తల్లిక న్నమిగుల తపనజెం దుతుతాను
మనలమ నుషులుగ మలుచు కొరకు
తండ్రక న్నమిగుల తహతహ బడుగాక
బాధ్యత నుతెలిప పాటు పడును
బందుజ నముకన్న పరితపిం చుమిగుల
అభ్యుయ మ్ముకొరకు ఆర్తి జెందు
దేవుళ్ల మించిన దైవమే తానయ్యి
అతిశయ మ్మొసగేటి వరములొసగు

సకల మొసగు మనకు స్వార్థమిం చుకలేక
తనదు సర్వ విద్య దార వోయు
అపర భాగ్య మిచ్చు దాతమా త్రమెగాదు
బ్రతుకు దీర్చి నట్టి బ్రహ్మ తాను

6.
మట్టి బొమ్మ వంటి మనిషి మస్తిస్కాన
అక్షరాల నాటు హాలి కుండు
అవని జనుల నిండు అంధకారముదీర్చ
దివ్వెల వెలిగించు దివిటి గురువు

No comments: