Thursday, January 5, 2017

కాల గమనంం

వెలుగు నీడల వెన్నెల రూపంం
కలిమి లేములు గలిసిన తత్వంం
అన్నీ మరచే అమాయకత్వంం
సుంందరమైైనది సృృష్టి రహస్యంం  !

చీమలు చేపల కాహారంం
చెరువు నింండితే
చేపలు చీమలాాకాహారంం
చెరువులెంండితే
బలవంంతుడు బలహీనులెవరికైైన
ఓటమెవరి చిరునామా కాదు
విజయమెవరి వీలునామా కాదు
కలియుగ జీవన గమనానికి
కాల గమనమే ఆధారంం !

చెట్టు కడుపు మాడితే
పుల్లలు లక్షలు పుడతాయి
ఒక్క పుల్ల మంండితే
లక్షల చెట్లు నాశనమవుతాయి
దేనినీ చులకనగ చూడకు
ఎవరినీ తక్కువని యెంంచకు
అన్నీ అరుదైైనవే ఈ లోకంంలో !

ఏ శిరమున ఏ జ్ఞానఖని ఒదిగెనో
ఏ యెదలో ఎంంత లావా దాగెనో
ఏ కనుకొలకుల్లో ఏ కడలి నిలిచెనో
ఏ సహనంం లోతున ఎంంతటి శౌౌర్యముంండెనో
ఏ నగుమోము వెనుక యెంంత విషాదముంండెనో

కాలమాడే దోబూచులాటల
విధి ఆడే విచిత్ర పాటల
ప్రతి వాడూ పావే
అది దేవుడి లీలే
నివురు తొలగిన నాడు
నిప్పు ప్రజ్వలింంచును
పరిస్థితులనుకూలింంచిననాడు
ప్రతివాడు ప్రయోజకుడవుతాడు !

Wednesday, January 4, 2017

అమలినబంంధంం

రెంండు పెదాల కలయిక మాట
రెంండు హృృదయాల కలయిక ప్రేమ
అనేక హృృదయాల ఆత్మీయ కలయిక
మమతానురాగాల మధుర రూపంం స్నేహంం !

ఎదురు చూడకుండా ఎదురయ్యేది
చితి వరకూ నిలిచి యుండేది
ఎడబాటును సహించనిదీ
ఎన్నటికీ మరువలేనిది
సృష్టిలో తీయనిదీ మాయనిదీ స్నేహం !

ముగ్ధమనోహర భావాల రూపం
రసానంద జీవనమకరంద సౌరభం
ఎగుడు దిగుడు దారుల్లో
అలుపెరుగక సాగే పయనం స్నేహం !

కడలిపైై కదలాడే అలల ప్రయాణంం
అంంతరంంగమంందలి స్పంందనల రూపంం
అలసిన హృృదయాల ఆలాపన గీతంం
మధురానుభూతుల  మలయమారుతంం స్నేహంం !

పంట పొలాల వెంట పరుగెడుతూ
పిల్ల కాలువల ప్రతిబింబాలు చూస్తూ
గట్టు మీది గడ్డి పూలు కోస్తూ
మైమరిచి గడిపిన మధురస్మృతుల మాలిక స్నేహం !

సుడిగుంండాల సుదూర యానంంలో
ఊతమందించి ఊరట నిచ్చి
మానవాళిని నడిపించే
సుతిమెత్తని స్వాంంతన సమీరంం
మైైమరపింంచే  ఝుంంకార నాదంం స్నేహంం
అనంంత అపురూప అమలిన బంంధంం స్నేహంం !