Monday, March 5, 2007

తెలంగాణ వెలుగు

వెలుగుల నిలయమ్ము వీర తెలగణమ్ము
అందు గాంచు తమము అన్ని యెడల
దివ్వెలు వెలుగునిట దివ్య తేజమ్ముగా
దాని కింద తమము దాగి యుండు

No comments: