Monday, April 29, 2019

వర్షపుహర్షంసీ.
ఆకము నవెలయు నంబుధ మ్ముమురిసి
వర్షరూ పమునతా హర్ష మొసగ
నదులన్ని నిండుగా నడయాడు చుండగ
పుడమిపై జలధులు పొడము చుండె
చెరువులందున నీరు చేదబావు లనీరు
వాగువంకలు దుమికి యలుగు బారె
చెలిమలం దుననీరు సెలయేటి లోనీరు
ఊటచె లిమెలందు నుబుకె నీరు

జలధు లన్ని నిండి యలుగుదుంంకుతుపార
పారు జలము తోడ పంటబండె
పరవ శించి మురిసె పశుపక్ష్యు లన్నియు
జీవ రాశి కంత చేవ దక్కె

             - రాజశేఖర్ పచ్చిమట్ల

Saturday, April 27, 2019

ఇల్లు చిన్నవోయింది
రోజు విరగబూసిన పూలతో
నందనవనమై అలరారిన ఇల్లు
పక్షుల కిలకిల రావాలతో
కోలాహలమై విలసిల్లే ఇల్లు
తొలిసంధ్య మలిసంధ్యల పర్యంతం
బోసి నవ్వులతో కలకల లాడే ఇల్లు
నేడు వెలవెలవోయింది

పూలనే గాదు
ఆకులు సైతంరాల్చుకొని
నీరసంగ నింగి వంక చూస్తూ
కాలమెల్లదీసే పూలమొక్కలు
వేసవి తాపానికి
వేగలేని సీతాకోకచిలుకలు
తడారిన గొంతులతో
విలపిస్తూ వలసబోయిన పక్షులతో
ఇల్లంతా మూగవోయింది

సుప్రభాతానికి ధీటుగా
ముద్దుగొలిపే మాటలతో
వేకువనే మేల్కొనే చిన్నారుల కోలాహలం
లేలేత చిగురుటాకు చేతులతో
పూలకుంండీలను
నీటితో నింంపుతూ
పైైరగాలికి తలలూపే
విరులతో జతగలిసి ఆడే
పసిహృృదయపు స్పంందనలేక
ఇల్లు నిశ్శబ్ధ మావహింంది!

వేసవి సెలవులతో పిల్లలంంతా
కాలఛక్రపు పరిదినిదాటి
విడిదులకైై వలసవోతూ
ఇంంటి తనువునంంటిన
ఆనంందాన్ని సర్దుకుపోయారు
పిల్లల అల్లరిలేని ఇల్లు
పక్షులిడిసిన గూడైై
పాడువడ్డట్టు గానస్తున్నది
పరిసరాలన్ని పంండ్లీల గరిసి
ఆకులన్నీ ఈనెల్దేలి బతుకీడుస్తున్నయి

తరలిపోయిన వసంంతంం
మరలెప్పుడు వచ్చునోయని
ఇల్లంంతా బెంంగటిల్లింంది
మనాదితో మంంచపట్టింంది!


Thursday, April 25, 2019

దత్తపది

రాగము- యోగము - భోగము - త్యాగము పదాలతో పద్యంం
 రాగము గలజను లందరు
యోగము నొందెద రి యోరిమి తోడన్
భోగము ఘటించి నపిదప
త్యాగము జేసెడు సుజనులు ధన్యులె యగుదుర్
[4/25, 9:16 PM] రాజశేఖర్ పచ్చిమట్ల: రాగము తోడుత నేప్రజ
భోగము నొందుతు మరిమరి భువిజి క్కకనే
యోగము బాటల నేగుచు
త్యాగము నలవ ర్చుకొన్న ధన్యులు గారే

Tuesday, April 23, 2019

విత్తుల పొత్తము (పద్యాలు )


(ప్రపంంచ పుస్తక దినోత్సవంం సంందర్భంంగా)

పొత్తపు పొలమున కలముతొ
విత్తిన పూర్వుల యనుభవ విత్తన గణసం
విత్తము గచదివి నయెడల
సత్తువ బెంచుట యెగాక సంపద లొసగున్

పుస్తక ములవిక సింంచును
మస్తక ములనింం డమంంచి యాలో చనముల్
పుస్తక మునుమింం చినదగు
నేస్తమ దిదొరక  దుతరచి యిలలో వెదకన్

విత్తులు నింండుగ గల్గిన
పొత్తము లనుబ ట్టితెచ్చి పొలుపుగ సదువన్
చిత్తము నింండుగ వెలుగును
యత్తప నుడికర ములగుచు యవనిని గ్రాచున్

              - రాజశేఖర్

Monday, April 22, 2019

నెత్తుటి రూపంపచ్చని చెట్లు
పశుపక్షాలు
ఎత్తైన గుట్టలు
వాగులు వంకలు
ఏరులు సెలయేరులతో
నిండు ముత్తయిదువలా గుండే అడవి
అలమటించిన రోజు

వీరుల నెత్తుటి దారలను
వేరులకోరలతో జుర్రి
అడవి ఎరుపెక్కిన రోజు

మాయకుల కుట్రలకు
అమాయకులు బలైనరోజు
హక్కులడిగినవారిపై
హుకుం జూపినరోజు

జల్ జంగల్ జమీన్ మాటల తూటలు విని
పెద్ద మనుషులకు
నిద్దుర కరువైనరోజు

అడవితల్లి ఒడి నిమ్మని
ఆదివాసీ హక్కులడినరోజు
ప్రభుత్వ ప్రతాపానికీ
గుండెలనెదురొడ్డి
నేలకొరిగి నెత్తుటి మరకల తిలకమద్దినరోజు

ఇంద్రవెల్లి ఇప్పలన్ని
ఎరుపెక్కి
కొండకోనలు దండిగ
రోదించిన రోజు

మచ్చలేని అడవిమనషుల మనసుల్లో
చెరగని పుట్టమచ్చని నిలిపి
పదేపదే పరితపించేలా
ఆరనిమంటలు రేపి
ఇంద్రవెల్లి నడివనమున
నెత్తుటిరూపమై
వీరుల అమరత్వానికి
నిలువెత్తు నిదర్శనమైనది

విప్లవానికి
వీరుల త్యాగానికీ
ఆది వాసీ ఆక్రోశానికీ
ఆనవాలుగ మిగిలింది ఇంద్రవెల్లి!

Friday, April 19, 2019

ఇల్లాలుసమాజంతో పోటీపడలేక
చెలరేగిన తరంగాలై
అతలకుతలం జేస్తున్న
సంసారపు బాధలనీదలేక
సతమతమౌతున్న పెనిమిటిజూచి
నిండ నీటితో భారంగా
కదులుతున్న మేఘమై తిరగాడుతూ
నిత్యం మోముపై చిరునవ్వుల నంటించుకొని
ధైర్యం సాకారమైనట్టు కనవడుతూ
ఆప్యాయత పవనముల కరిగి
భారం దించుకున్నట్లు
చాటుగా కన్నీరు కార్చి బాధను దించుకొని
మేకపోతు గాంభీర్యంతో
భర్తకు వెన్నుదన్నై నిలుస్తుంది భార్య!

నెలవంకలను నేర్పుతో అద్దిన
ఆరు గజాల అతుకుల చీరతో
తనువు మసక బారుతున్న
చిరుదరహాసము చితికి పోనీకుండ
వెన్నెలయి వెలుగుతుంది వెలది !

అంతఃపుర మంత ఖాళీయై
వంటింట్లో ఒంటరిగానున్న వేళ
తనో కన్నీటి చెలిమైతది
తన హృదయంసుడులు దిరిగే సంద్రమైతది
అయినా
భర్తకు బాసటగ నిల్చి భరోసానిచ్చి
సంసారనావకు తెరచాపై
దూరపు తీరాలు దరిజేర్చు
దారి జూపుతుంది దయిత !

మనసంత సమస్యల
నిలయమై కలవరపెడుతున్నా
ఆత్మాభిమానం అణువంతైన చేజారనీక
ఆత్మస్థైర్యాన్ని కూడగట్టుకొని
ఇంటిగుట్టు బయటపడకుండ
గుట్టుగా సంసారం సాగించే
     సహనమూర్తి ఇల్లాలు !

Thursday, April 4, 2019

ఉగాదికి స్వాగతంం !


ఉదయభానుడి ద్యుతికరాలింగనములో
పరవశమొందిన పంటపొలాలు
నిరంతరం నిలకడగ బారే
నిత్యయవ్వనులైన నదీతరంగాలు
అన్నపూర్ణయైై పరిఢవిల్లిన యవనిపైై
వత్సరకాలంం వర్దిల్లిన బతుకులో
ఫలింంచిన పలుఆశల నడుమ
నెరవేరని కలల నిట్టూర్పులతో
సంంభ్రమాశ్చర్యాల సాంంగత్యంంలో
విళంంభి వీగిపోతూ సాగిపోతూంంది.


ఎన్నో అనుభవాలు
ఎన్నెన్నో మధురానుభూతులు
అల్లుకున్న అనుబంంధపులతలు
మనోపలకంంపైై చెరుపలేని చేదు జ్ఞాపకాలు
ఎడబాసిన ఎంంటికలైై
ఎగిరిపోయిన గతస్మృృతుల నడుమ
నిరుడు నిశ్చలంంగా నింండుకుంంటూ

చిగురాశలు చిగురింంపజేస్తూ
తీరని అశలయానాన్ని
దరిజేర్చే ధైైర్యాన్ని
కలల సాధనలో
కలవరమెరుగని కార్యదక్షతనంందింంచి
కాలంంతో కాలుగలిపి
నిత్యనూతనమైై సాగే జీవితంంలో
ఎగురుతున్న పతంంగమైై
అంందరి మనసుల నలరింంపజేయ
సాకారమైై వస్తున్న వికారికి స్వాగతంం!


మోడుబారిన బతుకుమానులకు
ఆశలచిగురుల నకురింపజేసి
జీవితపుటెండమావి నేమార్చి
చలిచెలిమెలు పూయించి
భావిని బంగరుమయం జేసేలా
విశ్వజనాకాంక్షలు విరబూసేలా
మానవలోకపు మనప్రపుల్లమొనరించ
ఉత్తుంగ తరంగమై ఉరకలెత్తుతూ
విజృంభించి వస్తున్న వికారికి స్వాగతం!

తెలుగుతనపు తీయదనంంతోబాటు
సంస్కృతిసంప్రదాయాల సొగసును జూపే
అచ్చతెలుగు కొత్త యేడాది పండుగకు ఆహ్వానం
ప్రాకృృతిక మార్పులతో పరవశులనుజేసి
వత్సరమంంతా ఉత్సవమైై సాగేలా
ఉల్లముల నుల్లసింపజేసెడు ఉగాదికి స్వాగతం!!