Wednesday, January 9, 2019

మంచి బతుకు(పద్యాలు )

ఆకల య్యెడువేళ అన్నముం డినజాలు
ధాన్యరా శులనింట తనరుటేల

అవసర మ్ములుదీర పైకముం డినజిలు
ధనరాశు లనుదాయ తలచు టేల

అంగము లనుగప్ప వస్త్రముం డినజాలు
గుడ్డల న్నిటిమూట గట్టనేల

తలదాచు టకుతగు తలముం డినజాలు
పెద్దభ వంతుల పేర్చ నేల

కూడు గూడు గుడ్డ కూర్చుకొ నినజాలు
అతిగ నాశ పడిన ఫలమ దేమి
పాప చింత బాపు పరమశి వునివేడు
అదియు గాక మోక్ష మార్గ మేది

No comments: